Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna - korespondencja e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, co następuje:

1) Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w związku z prowadzoną korespondencją e-mail (podstawa przetwarzania art.6 ust.1 lit.a RODO),

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w korespondencji e-mail jest Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Zamościu;

adres: 22-400 Zamość ul.Rynek Solny 1/6,6A,7;

e- mail Dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa: dyrektor@cc.gov.pl,

3) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@cc.gov.pl,

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego,

5) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów czy zadań związanych z tą korespondencją,

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

8) Podanie danych jest dobrowolne, sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mail,

9) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.