BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA
ul. Rynek Solny 1/6,6A,7, 22-400 Zamość
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Centrum Cyberbezpieczeństwa za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania informującego czy jest zgodne z przepisami prawa i stosowanymi przez jednostkę z zasadami (polityką) rachunkowości, czy rzetelnie, jasno przedstawia informacje finansowe istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są prawidłowo prowadzone.

Oferty prosimy składać elektronicznie:

[email protected] w terminie do dnia 24-11-2023 do godz. 15.00

Przy składaniu oferty w postaci elektronicznej w temacie należy umieścić opis „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Przeprowadzenie badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania winno nastąpić nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku.

 Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać następujące informacje:

 1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru), wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowanego dedykowanego do badania Centrum Cyberbezpieczeństwa.
 2. Oświadczenia firmy audytorskiej o:
  – spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą” oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  – dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
  – wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w ustawie,
 3. Łączną cenę za badanie sprawozdania finansowego Centrum Cyberbezpieczeństwa za rok 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania i sporządzeniem sprawozdania.
 4. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 5. Listę wybranych podmiotów, których sprawozdanie finansowe badała firma audytorska.
 6. Wskazanie metod i harmonogramu określającego termin prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego (pożądane terminy przeprowadzenia badania za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 r).
 7. Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.

Organ dokonujący wyboru biegłego rewidenta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.